53 Fiscale eindejaarstips 2013 (3/3)

Hierbij presenteren wij u de fiscale eindejaarstips voor 2013. Het gaat om in totaal 53 tips, die we in 3 delen publiceren. In dit derde deel tips voor automobilisten en woningeigenaren.

In deze tips is zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

Deel 3
Tips voor automobilisten tip 40 t/m 43

Tips voor woningeigenaren tip 44 t/m 53

 

Tips voor automobilisten

De vergroening van het Nederlandse wagenpark is een doorlopend actueel thema. Door aanscherping van de uitstootnormen kan het voordelig zijn om nog in 2013 een auto aan te schaffen en op kenteken te laten zetten. Daarnaast vervallen enkele fiscale voordelen voor milieuvriendelijke auto’s per 31 december 2013, waardoor het aantrekkelijk is om in 2013 nog een dergelijke auto te bestellen, zelfs al wordt deze auto pas in 2014 op kenteken gezet. Voor oude auto´s is echter zwaar weer op komst vanwege de geplande afschaffing van de klassiekervrijstelling.

40) Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto
Als u als ondernemer in 2013 investeert in een elektrische auto of plug-in hybride, komt u in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving. De twee laatst genoemde voordelen vervallen met ingang van 1 januari 2014. Enkel de milieu-investeringsaftrek resteert dan nog.

Door nog in 2013 in een milieuvriendelijke auto te investeren, kunt u deze voordelen veilig stellen. U kunt deze voordelen in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 2013 niet claimen, tenzij u de auto in 2013 in gebruik neemt of voldoende aanbetaald. Maar u kunt alsnog van de voordelen profiteren in uw aangifte van 2014, u neemt ze als het ware mee. Als u pas in 2014 investeert, krijgt u helemaal geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en willekeurige afschrijving meer.

41) Aanpassing CO2-grenzen bijtellingspercentages
Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan krijgt u te maken met een bijtelling, tenzij u kunt aantonen dat u met de auto op jaarbasis minder dan 500 km privé rijdt. Hoe milieuvriendelijker, hoe lager de bijtelling. Hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto, de brandstof en het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. Elk jaar worden de normen strenger. Overweegt u de aanschaf van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2014 fiscaal voordelig rijden, dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 14 en 20%.

In 2013 kunt u in de 14%-categorie vallen wanneer u een niet-dieselauto koopt die minder dan 96 gr/km uitstoot (in 2014 < 88 gr/km) of in de 20%-bijtelling wanneer u een niet-dieselauto koopt die een uitstoot heeft tussen 96 en de 124 gr/km (in 2014 tussen 89 en 117 gr/km). Wanneer uw auto een hogere uitstoot heeft dan de 20%-categorie, valt u automatisch in de hoogste bijtellingscategorie van 25%.

Voor dieselauto’s zijn de cijfers als volgt:
– 14%: minder dan 89 gr/km (in 2014 minder dan 86 gr/km);
– 20%: tussen de 89 en 112 gr/km uitstoot (in 2014 tussen de 86 en 111 gr/km).

Let op!
De lage bijtelling gaat in op het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld. Wees dus op tijd met uw beslissing om een zuinige auto aan te schaffen in verband met levertijden van nieuwe auto’s.
De aangeschafte auto blijft het bijtellingspercentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.
Er bestaat ook een 0%-bijtellingscategorie! U moet dan wel een auto aanschaffen vóór 2014 die niet meer dan 50 gr/km aan CO2 uitstoot. Wordt het kenteken pas afgegeven in 2014, dan geldt een bijtellingspercentage van 7%. Voor een nieuwe, volledig elektrische auto bedraagt de bijtelling in 2014 4%.

Motorrijtuigenbelasting
De CO2-uitstoot van uw auto is ook belangrijk voor de motorrijtuigenbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Per die datum geldt de vrijstelling alleen nog maar voor personenauto’s waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gr/km. Het maakt daarbij niet uit wat voor motor de personenauto heeft.

Bpm
Koopt u een nieuwe auto, dan moet u ook bpm (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) betalen. Vanaf 2015 worden ook in deze belasting de CO2-grenzen verder aangescherpt. Bedoeling is dat de bpm de vergroening van het Nederlandse wagenpark beter ondersteunt. Door wijzigingen in de schijven wordt de vrijstelling van de bpm straks beperkt tot uitsluitend nul-emissieauto’s en zullen alle auto’s, ook de zeer zuinige, hun steentje bijdragen aan de bpm-opbrengsten.

42) Voorkom bijtelling met rittenregistratie
Heeft u liever geen bijtelling voor de auto van de zaak? Dat kan, maar dan mag u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijden. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een rittenregistratie. In de rittenregistratie moet u niet alleen een aantal basisgegevens vermelden, maar ook de gegevens per rit.

Basisgegevens:
– het merk van de auto;
– het type auto;
– het kenteken van de auto;
– de periode waarin u de auto heeft gebruikt;
– de ritgegevens.

Gegevens per rit:
– de datum;
– de begin- en de eindstand van de kilometerteller;
– het vertrek- en het aankomstadres;
– de privé-omrijkilometers, als tijdens een rit zowel zakelijke als privékilometers
worden gereden.

Let op!

Voldoet uw rittenregistratie niet, dan krijgt u alsnog te maken met de bijtelling, tenzij u op een andere manier kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 
500 km privé heeft gereden. De Belastingdienst legt dan een naheffingsaanslag op. Daarnaast kan de Belastingdienst ook een boete opleggen van € 4.920.

Voor de bestelauto van de onderneming die u uitsluitend zakelijk gebruikt, kunt u bij de Belastingdienst een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen.
U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden. Dat kan echter alleen als er met de bestelauto ook echt 0 km privé wordt gereden. De ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ kunt u ook namens uw werknemer indienen die met de bestelauto van de zaak niet privé rijdt.

43) De klassieker in de stalling
Er zijn wat veranderingen op komst in de klassiekervrijstelling waar u rekening mee moet houden als u nu rondrijdt in een oldtimer. Alleen voor oldtimers van 40 jaar en ouder blijft vanaf volgend jaar de vrijstelling voor de wegenbelasting gelden.

Voor een jongere klassieke benzineauto vanaf 26 jaar en niet ouder dan 40 jaar valt u nog deels in de vrijstelling. U betaalt voor een dergelijke auto het kwarttarief in de wegenbelasting (maximaal € 120 per kalenderjaar), mits u met de auto in de maanden december tot en met februari geen gebruik van de openbare weg maakt.

Let op!
Voor de jonge klassieke auto op diesel of gas bent u vanaf 1 januari 2014 het volle wegenbelastingtarief verschuldigd. U kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld het voertuig te schorsen bij de RDW of uw lpg-tank te verwijderen.

 

Tips voor woningeigenaren

Na de invoering van de aflossingsplicht afgelopen jaar, staat nu de afbouw van het aftrekpercentage voor de deur. Daarnaast is de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling een interessante maatregel.

Die kunt u dit jaar –  waarmee u wellicht box 3-heffing bespaart – of in 2014 benutten

44) Maak gebruik van de tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling
Ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking van maximaal
€ 100.000 (per schenker) voor de eigen woning, dan bent u hierover geen schenkbelasting verschuldigd. Het geld moet u dan wel daadwerkelijk gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, voor een verbouwing of om uw hypotheekschuld af te lossen.
Iedereen mag tijdelijk van een ouder, familielid of willekeurige derde een onbelaste schenking ontvangen van maximaal € 100.000 voor de eigen woning. De relatie tussen schenker en ontvanger (ouder-kind) en de leeftijdsgrens van de ontvanger (tussen 18 en 40 jaar) spelen even niet. Het is dus ook mogelijk om meerdere malen € 100.000 te ontvangen, mits afkomstig van verschillende schenkers.

Wel is er een beperking als u al eerder van uw ouder een bedrag geschonken heeft gekregen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling (2013: € 51.407). Uw ouder mag het eerder geschonken bedrag dan nog aanvullen tot maximaal € 100.000.

Bedenk dat de schenking niet in alle situaties fiscaal voordelig is. U verliest bijvoorbeeld renteaftrek in box 1. Daarnaast kunnen de omstandigheden en de schenkingsvoorwaarden het ingewikkeld maken. Zo kunnen bijvoorbeeld het huwelijksgoederenregime, het soort hypotheek dat u wilt aflossen en de timing van belang zijn. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.

Tip
De verplichte notariële akte bij een schenking voor de eigen woning is al per 1 januari 2012 komen te vervallen, dat is niet meer noodzakelijk. Wel moet altijd aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte kunt u aangeven dat de verruimde schenkingsvrijstelling van toepassing is.

45) Restschuld na verkoop? Rente aftrekbaar
Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op en de kosten die u maakt in verband met een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, kunt u tijdelijk (maximaal tien jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. U hoeft de schuld niet af te lossen. Na tien jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar.

Tip
Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u dit bedrag ook gebruiken om een restschuld mee af te lossen.

46) Rond uw verbouwing in 2013 af om niet verplicht af te hoeven lossen op uw hypotheek
Bent u in 2012 een verbouwing begonnen, waar u pas in 2013 de financiering van heeft kunnen regelen, dan valt de rente van deze financiering ook nog onder de oude regels. Verplichte aflossing voor hypotheekrenteaftrek is dan niet vereist. Zorg er wel voor dat u in dat geval een schriftelijke overeenkomst van de aannemer kunt overleggen. Bovendien moet de verbouwing zijn afgerond in 2013.

47) Betaal hypotheekrente vooruit
Betaalt u belasting in box 3, dan kan het verstandig zijn om alvast hypotheekrente van volgend jaar vooruit te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Ook als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt, kan het verstandig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente vooruit te betalen. U heeft dan nu wat extra renteaftrek tegen een hoger tarief.

Vooruitbetalen kan alleen als u de spelregels in acht neemt. Zo moet de rente die u in 2013 vooruitbetaalt betrekking hebben op de eerste zes maanden van 2014. Betaalt u voor meer maanden vooruit, dan is de vooruitbetaalde rente niet aftrekbaar in 2013. Deze rente wordt dan evenredig verdeeld over de kalendermaanden waarop de rentebetaling betrekking heeft. Overleg ook met de hypotheekverstrekker of vooruitbetaling van rente wel mogelijk is.

Let op! 
Wanneer u hypotheekrente vooruitbetaalt, kan het zijn dat u in een bepaald jaar voldoet aan de voorwaarden voor aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (u betaalt minder rente dan het eigenwoningforfait). Die vlieger gaat helaas niet op. De Belastingdienst verbiedt in een dergelijke situatie het gebruik van deze faciliteit.

48) Los een kleine hypotheek af
Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur.

49) Hypotheekrenteaftrek aan banden voor hogere inkomens
De komende jaren gaat de hypotheekrenteaftrek steeds een stukje verder omlaag. De aftrek wordt zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken verder aan banden gelegd. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar (met 0,5 procentpunt per jaar) afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%) in de inkomstenbelasting. In 2014 is het maximale aftrekpercentage dus 51,5!

Tip
Doordat het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente voor hogere inkomens gaat dalen, stijgt de netto betaalde hypotheekrente. De Belastingdienst betaalt immers jaarlijks steeds minder mee. Aflossen van de hypotheek wordt daarmee steeds aantrekkelijker. Het is financieel de moeite waard dit te overwegen.

50) Verbouwing en onderhoud ook in 2014 aantrekkelijk
Heeft u onderhouds- of verbouwingsplannen, dan hoeft u dat niet nog snel dit jaar te realiseren om te kunnen profiteren van het lage btw-tarief. Onlangs is namelijk besloten om het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen te verlengen tot eind volgend jaar. Uw verbouwing hoeft dus niet voor 1 maart 2014 te zijn afgerond, maar wel voor 31 december 2014.

51) Stel de levering van uw toekomstige woning niet uit
Heeft u in 2012 een woning gekocht, maar is deze nog niet aan u geleverd, dan kunt u toch nog profiteren van de oude regels voor hypotheekrenteaftrek. Hou   dan wel de volgende drie essentiële voorwaarden in de gaten:
1. De onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst moet op of vóór 31 december 2012 zijn aangegaan en ondertekend.
2. De lening moet zijn aangegaan vóór 1 januari 2014.
3. De levering van de woning moet dit jaar plaatsvinden.

Tip
Ook als u uw woning in 2012 heeft verkocht en dit jaar pas een nieuwe woning heeft gekocht of nog koopt, dan gelden voor de hypothecaire schuld op de nieuwe woning de oude regels voor hypotheekrenteaftrek. Maar alleen voor zover deze niet hoger is dan de eigenwoningschuld die u had net voor de verkoop van uw oude eigen woning in 2012.

52) Meld uw familiehypotheek of hypotheek bij uw BV bij de Belastingdienst
Heeft u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de
BV van uw ouder, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ dat de Belastingdienst op haar website ter beschikking stelt. U stuurt het formulier op bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014.

53) Dubbele woonlasten? De overheid verzacht de pijn
Zéér recent is bekend geworden dat twee crisismaatregelen voor mensen met dubbele woonlasten nog een jaar worden verlengd. De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2014 bestaan. Dat betekent dat als u uw woning tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop, deze tijdelijke verhuur moet zijn beëindigd vóór 1 januari 2015 om nog gebruik te kunnen maken van de regeling.

Daarnaast blijft de termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaande woning die te koop staat en de nieuwe woning ook in 2014 op drie jaar staan. In 2015 gaat deze pas weer naar twee jaar. Hierdoor kan een sinds 2011 leegstaande woning die bestemd is voor de verkoop nog steeds worden aangemerkt als eigen woning.

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie wordt u in eerste instantie aangeboden door BusinessCompleet.nl in samenwerking met Alfa Accountants en Adviseurs